Náročný rok za nami, ďalší nás čaká.

 .

 

Máme za sebou  rok, v ktorom boli potravinári vrátane hydinárov  pod podrobnou kontrolou verejnosti. Príčinou bola inflácia a rast cien potravín. Aký to bol rok z pohľadu hydinárov. O tom sme hovorili s riaditeľom ÚHS Danielom Molnárom.

- V roku 2023 boli slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny postavení pred viaceré náročné výzvy.
Chovatelia a spracovatelia hydiny  zaznamenávajú výrazný rast výrobných nákladov už od začiatku roku 2021 a  najmä  v roku 2022 sa intenzita rastu nákladov výrazne zvýšila. V úvode roku 2023 sme zaznamenali ďalší rast vstupných cien elektrickej energie, plynu a mzdových nákladov.
V chove hydiny spôsobili chovateľom problémy rastúce ceny elektrickej energie, plynu, ale najmä ceny kŕmnych zmesí.   K tomu prišiel  aj výrazný nárast cien obalových materiálov,  pohonných látok ako aj rast mzdových nákladov z dôvodu rastúcej inflácie. Spracovateľom hydinového mäsa výrazne vzrástla aj cena vstupnej suroviny – živej jatočnej hydiny. Za roky 2022-23 sme zaznamenali nárast cien kŕmnych zmesí pre hydinu o 70 %. To sa negatívne prejavilo na ekonomike chovu hydiny, pretože každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydine. Dôvodom je skutočnosť, že náklady na krmivá predstavujú 60 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a viac ako 50 % nákladov pri produkcii vajec. Za pozitívum treba považovať skutočnosť, že aj v roku 2023 držali slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny  vysoký štandard výroby z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa, čo sa nedá povedať o tom z dovozu.   Kontrolné orgány totiž aj v roku 2023 zistili pri importovanej hydine niekoľko vážnych nedostatkov.

Producenti vajec však museli  a musia zvládať aj  nemalé  investičné náklady.

- Zahraničné obchodné reťazce už od roku 2019 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov. A to napriek tomu, že zatiaľ nie je schválený žiadny európsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch. Aj preto sa v SR podobne ako v okolitých krajinách postupne realizuje rekonštrukcia klietkových chovov na podstielkové a voliérové chovy. ÚHS už dlhodobo informuje naše rezortné ministerstvo, že na prerobenie všetkých klietkových chovov bude nevyhnutné vynaložiť investície v desiatkach miliónov EUR a že chovatelia nosníc tieto prostriedky nemajú k dispozícii vo forme vlastných zdrojov. Napriek tomu do polovice roku 2023 neboli na prerobenie klietkových chovov schválené a doteraz vyplatené žiadne finančné prostriedky. Do minuloročnej výzvy PPA z Programu rozvoja vidieka SR boli predložené aj projekty chovateľov nosníc na rekonštrukciu klietkových chovov. Napriek tomu, že chov nosníc bol zaradený medzi zvýhodnené projekty, máme informácie od viacerých chovateľov nosníc, že im projekty neboli pre nedostatok finančných prostriedkov schválené. Čiže to čo už chovatelia nosníc prerobili, bolo z vlastných zdrojov,  prípadne z bankových úverov. Ak nepríde k rekonštrukcii dostatočného množstva klietkových chovov v SR do roku 2025, nastane problém s odbytom vajec z klietkových chovov v zahraničných obchodných reťazcoch a slovenské vajcia môžu byť nahradené vajcami zo zahraničia. Preto chovatelia nosníc žiadajú MPaRV SR, aby vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu klietkových chovov a vyhlásilo samostatnú výzvu pre chovateľov nosníc. V opačnom prípade sa stane veľká časť produkcie slovenských vajec nepredajná a príde k zatvoreniu veľkého počtu hál alebo aj chovov hydiny v SR po roku 2025. 

Aké očakávania majú slovenskí hydinári v roku 2024 ?

-  Bude nevyhnutné udržanie odbytových cien hydinového mäsa a konzumných slepačích vajec na úrovni, ktorá pokryje výrobné náklady chovateľov a spracovateľov hydiny a prinesie aj primeraný zisk, aby bolo možné zabezpečiť investície a ďalší rozvoj sektora. Dôležité bude vyčlenenie finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny v rovnakej výške ako v okolitých krajinách. Preto, aby boli ceny potravín dlhodobo stabilné, je potrebné zabezpečiť zníženie alebo stabilizáciu výšky výrobných nákladov. Je dôležité, aby sa stabilizovali ceny elektrickej energie a plynu na primeranej úrovni pre potravinárske a poľnohospodárske podniky. V prípade vyšších cien bude nevyhnutná  finančná podpora na zvýšené výdavky na elektrickú energiu a plyn na rovnakej úrovni ako v iných krajinách EÚ. K stabilite odbytových cien potravín môže prispieť aj predĺženie platnosti zníženia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov. Je nevyhnutné zo strany štátu zabezpečiť ochranu domáceho trhu pred zvýšenými dovozmi, ktoré z roka na rok neustále rastú. Budeme sa musieť vysporiadať aj s novými zákonnými úpravami, ktoré platia od začiatku roka 2024 a týkajú sa    zvýšenia minimálnej mzdy, rastu príplatkov za prácu v noci, cez sviatky. Pracovná sila sa celkovo stáva problémom v potravinárstve. Veľký problém pre  hydinárov predstavujú  odchody zamestnancov do predčasného dôchodku. Niektorí hydinári týmto prišli aj o 10 % svojich zamestnancov. Adekvátne riešenie v tejto chvíli je, aby bol umožnený súbeh práce a predčasného dôchodku. Pretože získať nových zamestnancov v mladšom veku do živočíšnej výroby je veľmi problematické. Vývoj výrobných nákladov v roku 2024 nevieme v tejto chvíli odhadnúť,  preto je veľmi ťažké  predpovedať, aké budú konečné výsledky hospodárenia v sektore.

 .

 

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.