Koncepcia verzus realita: téma hydina

 

(28.3.2018 - Roľnícke noviny) - Agrárny sektor je v zlom stave. Trend vývoja agrárneho sektora je v príkrom rozpore s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 schválenou vládou v roku 2013, v ktorej sa deklaruje okrem pozitívneho vývoja agrárneho sektora do roku 2020 aj dosiahnutie cieľa 80 % potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.

V článku, uverejnenom v Spravodajcovi SPPK číslo 11/2018, sme uverejnili odpočet plnenia cieľov Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva MP RV SR do roku 2020 porovnaním plánovaného a reálneho rastu počtu ošípaných v SR, vrátane stavu prasníc. Už teraz je z porovnania s Koncepciou deklarovaného cieľového a reálneho stavu počtu ošípaných a prasníc zrejmé, že cieľ nebude naplnený.

Podobne je na tom aj chov hydiny a produkcia hydinového mäsa z pohľadu stavu chovu v SR. V rokoch 2000 bola Slovenská republika v produkcii hydinového mäsa sebestačná. V období po roku 2002 nastal postupný pokles produkcie hydiny, ktorý sa výraznejšie prejavil po roku 2004, teda po našom vstupe do Európskej únie.

V súčasnej dobe predstavuje slovenská produkcia hydinového mäsa iba 54% spotreby obyvateľstva, kým v čase vypracovania Koncepcie v roku 2013 dosahovala produkcia v SR 69,4 % domáceho dopytu.

Podľa Koncepcie zvýšením početnosti hydiny (stavov v chove) minimálne o 885 737 ks (5 314 423 ks pri 6 turnusoch ročne) sa zabezpečí zvýšenie hrubej domácej produkcie jatočnej hydiny vo výške 11 054 ton v jatočnej hmotnosti. Prognóza vývoja počtu hydiny do roku 2020 je založená na priemernom raste hydiny o cca 3,6 % ročne. Cieľový stav v počte hydiny predstavuje približne 120 % z úrovne ich počtu v roku 2002.

Vývoj v uvedených grafoch je v rozpore so stanovenou prognózou vývoja počtu hydiny v Koncepcii. Je nereálne, aby bol cieľ dosiahnutý. Na rok 2016 bol v Koncepcii stanovený plán 14 932 100 ks hydiny. Podľa údajov z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva reálny stav počtu hydiny za obdobie 2016 bol 12 130 150 ks.

Riešenie

Preto si myslíme, že je nevyhnutné finančne riešiť zlú situáciu v chove hydiny. Vo všetkých krajinách EÚ okrem Slovenska je hydina podporovaná zo štátnych alebo z európskych zdrojov. Napríklad v Českej republike poskytujú dotácie vo výške 28 miliónov eur do chovu hydiny a preto Česi dokážu predávať živú hydinu lacnejšie o 5 - 6 centov za kg a hydinové mäso lacnejšie o 8 - 9 centov za kg.

Ak chceme udržať konkurencieschopnosť produkcie hydiny a hydinového mäsa, potom je potrebné zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dokončiť návrh na schému štátnej pomoci na ozdravovanie chovov hydiny, zaslať ju na schválenie do Bruselu a vyčleniť pre ňu finančné prostriedky, porovnateľné s podporou v okolitých krajinách. Takisto je nevyhnutné zaradiť chov hydiny aj do podpory cez zelenú naftu, pričom veríme, že dôjde k naplneniu sľubov predsedu Národnej rady SR a bývalého predsedu vlády. Pre chovateľov hydiny by boli platby cez VDJ najlepším riešením, pretože spotreba nafty je v chove hydiny takmer nulová.

No nie všetko je len o finančnej podpore. Počas letákových akcií v obchodných reťazcoch sa predáva až 75 % zo slovenskej produkcie hydinového mäsa pod výrobné náklady chovateľa.

Dovoz dampingového mrazeného hydinového mäsa z Brazílie do stravovacích zariadení a nekalé obchodné praktiky obchodných reťazcov sú ďalšími problémami, ktorých riešenie požadujú hydinári od rezortného ministerstva. Oprávnene.

JOZEF ARTIM, ústredný riaditeľ SPPK

 Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.