Intenzívne a zároveň ekologicky

 

Pod záštitou Únie hydinárov Slovenska sa v Banskej Bystrici  uskutočnilo vo februári pracovné stretnutie k záverom o BAT – najlepšej dostupnej technike z hľadiska určovania emisných limitov a smerujúcej k redukcii emisií znečisťujúcich látok. Zúčastnili sa na ňom chovatelia hydiny z celého Slovenska a odborne spôsobilé osoby k problematike aplikácie najlepších dostupných techník pre intenzívny chov hydiny. Prednášku na túto tému mal Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  Nitre. O zmenách integrovaných povolení pre chov hydiny informoval Ing. Cyril Burda zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia a o praktických skúsenostiach z prvého kola preverenia súladu prevádzok s vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ z februára 2017 hovorila Ing. Katarína Raučinová  zo SIŽP.

Konkrétne otázky chovateľov hydiny na prednášajúcich odborníkov dokomentovali ich úsilie produkovať kvalitné a zdravotne nezávadné hydinové mäso a vajcia nielen intenzívne, ale aj v súlade s najnovšími požiadavkami EÚ na dodržiavnie zásad ochrany životného prostredia

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.